انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. سه شنبه  ٣٠/٠٦/١٤٠٠ ساعت ١١:١٨

   
مصاحبه با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور
در شماره 200 گزارش کامپیوتر مصاحبه‌ای در دو بخش با پیشگامان و کوشندگان تأثیرگذار فناوری اطلاعات کشور درج شده بود که با استقبال بسیار زیادی از سوی جامعه انفورماتیک کشور روبرو گردید. اینک به دنبال تقاضاهای فراوان اعضای انجمن، متن این مصاحبه‌ها در وبگاه انجمن قرار داده شده است:
• مصاحبه با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور
• مصاحبه با کوشندگان تأثیرگذار فناوری اطلاعات کشور