انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. دوشنبه  ٢٨/١٢/١٣٩٦ ساعت ٠٠:٢٥
.چنين آگهی يافت نشد