انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. جمعه  ٢٧/٠٧/١٣٩٧ ساعت ٠١:٤٤
.چنين آگهی يافت نشد