انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 242, ویژه فروردین و اردیبهشت 98 منتشر شد. سه شنبه  ٢٨/٠٣/١٣٩٨ ساعت ٠١:٥٧
.چنين آگهی يافت نشد