انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. پنجشنبه  ١٢/٠٤/١٣٩٩ ساعت ١٩:٤٤

   
١٥/٠٧/١٣٩٧
ضرورت و اهمیت حاکمیت فناوری اطلاعات (IT governance)  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : ضرورت و اهمیت حاکمیت فناوری اطلاعات (IT governance)  
     
 
سخنران:
سرکار خانم بتول ذاکری - مشاور مستقل و سرپرست گروه های تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و گروه معماری سازمانی و کسب و کار انجمن
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها