انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٢١

   
١٥/٠٧/١٣٩٧
ضرورت و اهمیت حاکمیت فناوری اطلاعات (IT governance)  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : ضرورت و اهمیت حاکمیت فناوری اطلاعات (IT governance)  
     
 
سخنران:
سرکار خانم بتول ذاکری - مشاور مستقل و سرپرست گروه های تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و گروه معماری سازمانی و کسب و کار انجمن
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها