انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. پنجشنبه  ١٠/٠٧/١٣٩٩ ساعت ١٨:٤٤

   
١٧/١١/١٣٩٧
وبینار آموزشی آشنایی با فرایند کاوی  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : وبینار آموزشی آشنایی با فرایند کاوی  
     
 
سخنران: سید رئوف خیامی – عضو هیات علمی و مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز - مشاور معماری سازمانی، مدیریت فناوری اطالعات و هوشمندی کسب و کار

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها