انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. دوشنبه  ٢٣/٠٤/١٣٩٩ ساعت ٠٥:٢٢

   
١٧/١١/١٣٩٧
وبینار آموزشی آشنایی با فرایند کاوی  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : وبینار آموزشی آشنایی با فرایند کاوی  
     
 
سخنران: سید رئوف خیامی – عضو هیات علمی و مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز - مشاور معماری سازمانی، مدیریت فناوری اطالعات و هوشمندی کسب و کار

لینک دانلود ویدئو کامل وبینار
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها