انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٣٩

   
١٩/٠٣/١٣٨٩
جلسه تحليل كسب‌ و كار خرداد ‌‌89  
         
 
موضوع سخنرانی : مدلسازی فرآیندهای سازمانی با زبان مدلسازی BPMN®  
     
 
‌جلسه خردادماه گروه تخصصی تحلیل کسب و کار انجمن در تاریخ 19 خردادماه 89 از ساعت 30/16 تا 18 در محل سالن همایش نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد.
دراین جلسه آقای مهندس انوشیروان اخوان نیاکی تحت عنوان « مدل‌سازی فرایندهای سازمانی با زبان مدل‌سازی BPMN» به سخنرانی پرداخت که با استقبال زیادی ازسوی حاضران روبرو گردید.
گزارش کامل‌تری از برگزاری این جلسه در همین شماره گزارش کامپیوتر درج شده است.
انجمن انفورماتیک ایران بدین‌وسیله از آقای مهندس اخوان نیاکی به‌خاطر قبول دعوت انجمن برای برگزاری این سخنرانی و از مدیریت محترم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به‌خاطر در اختیار گذاشتن محل برگزاری صمیمانه قدردانی می‌کند.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها