انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. شنبه  ٢٧/١٠/١٣٩٩ ساعت ٠٠:٢٤

   
٢٢/٠٥/١٣٩٣
جلسه گروه تخصصی نرم افزار و معماری مرداد93  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : معرفی سه فن آوری جدید در حوزه نرم افزارهای سازمانی مقیاس پذیر  
     
 
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها