انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 233, ویژه خرداد و تیر ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٦/١٣٩٦ ساعت ٠٧:٣٢
       
  نام کنفرانس