انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٧/١٣٩٩ ساعت ٠٩:٣١
       
  نام کنفرانس