انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 242, ویژه فروردین و اردیبهشت 98 منتشر شد. جمعه  ٢٩/٠٦/١٣٩٨ ساعت ٠٢:٥١
       
  نام کنفرانس