انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 243 (ویژنامه چهلمین سال انتشار ) , ویژه خرداد و تیر 98 منتشر شد. سه شنبه  ٢٨/٠٨/١٣٩٨ ساعت ٢١:٤٨
       
  نام کنفرانس