انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 230, ویژه آذر و دی ماه 95 منتشر شد. سه شنبه  ١٠/١٢/١٣٩٥ ساعت ٠٦:٣٨
       
  نام کنفرانس