انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 251 آذر و دی 99 منتشر شد. جمعه  ٠٨/١٢/١٣٩٩ ساعت ١٩:٤١
       
  نام کنفرانس