انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 245 آذر و دی ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ٣٠/١١/١٣٩٨ ساعت ٠٢:٢١
       
  نام کنفرانس