انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 241, ویژه بهمن و اسفند ماه 97 منتشر شد. دوشنبه  ٠٥/٠١/١٣٩٨ ساعت ١٦:٣٢
       
  نام کنفرانس