انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 244 خرداد تا آبان ماه 98 منتشر شد. شنبه  ٠٥/١١/١٣٩٨ ساعت ٢١:٤٥
       
  نام کنفرانس