انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. پنجشنبه  ١٠/٠٧/١٣٩٩ ساعت ١٨:٣٠
     
  هیأت مدیره

اافراد زیر در تاریخ 1396/08/30 برای مدت 3 سال به عنوان اعضای هجدهمین هیئت مدیرۀ انجمن برگزیده شدند

  1. آقای دکتر اسلام ناظمی، رئیس هیئت مدیره
  2. آقای سید ابراهیم ابطحی، نایب رئیس هیئت مدیره
  3. آقای دکتر محمد گنج تابش، خزانه‌دار انجمن
  4. آقای سعید امامی، دبیر انجمن
  5. آقای دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیئت مدیره
  6. آقای دکتر علی فرخی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره
  7. آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره
 
     
  بازرسان قانونی
 
 
  1. آقای دکتر افشین نیاکان «بازرس اصلی»
  2. آقای مهندس رضا شیرازی مفرد بازرس علی البدل