انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. شنبه  ٠٤/١١/١٣٩٩ ساعت ٠١:٠٣
     
  هیأت مدیره

افراد زیر در تاریخ 1396/08/30 برای مدت 3 سال به عنوان اعضای نوزدهمین هیئت مدیرۀ انجمن برگزیده شدند

  1. آقای دکتر اسلام ناظمی، رئیس هیئت مدیره
  2. آقای سید ابراهیم ابطحی، نایب رئیس هیئت مدیره
  3. آقای دکتر محمد گنج تابش، خزانه‌دار انجمن
  4. آقای سعید امامی، دبیر انجمن
  5. آقای دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیئت مدیره
  6. آقای دکتر علی فرخی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره
  7. آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره
 
     
  بازرسان قانونی
 
 
  1. آقای دکتر افشین نیاکان «بازرس اصلی»
  2. آقای مهندس رضا شیرازی مفرد بازرس علی البدل