انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. سه شنبه  ٣٠/٠٦/١٤٠٠ ساعت ١٠:٤٥
     
  هیأت مدیره

افراد زیر در تاریخ 1399/10/18 برای مدت 3 سال به عنوان اعضای بیستمین هیئت مدیره انجمن برگزیده شدند:

  1. آقای ابراهیم نقیب زاده مشایخ ، رئیس هیئت مدیره
  2. آقای دکتر اسلام ناظمی ، نایب رئیس هیئت مدیره
  3. آقای مهندس محمد حسن محوری ، خزانه دار
  4. آقای مهندس سید علی آذرکار، عضو هیئت مدیره
  5. آقای سید ابراهیم ابطحی ، عضو هیئت مدیره
  6. آقای دکتر علیرضا خلیلیان ، عضو علی البدل هیئت مدیره
  7. آقای دکتر علیرضا باقری ، عضو علی البدل هیئت مدیره
 
     
  بازرسان قانونی
 
 
  1. آقای دکتر افشین نیاکان ، بازرس اصلی
  2. آقای مهندس رضا شیرازی مفرد ، بازرس علی البدل