انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. سه شنبه  ٣٠/٠٦/١٤٠٠ ساعت ١١:٥٣
     
  انواع عضویت

اعضای انجمن بر شش نوعند:
پیوسته- وابسته – دانشجویی – حقوقی – افتخاری – برجسته

عضویت پیوسته: مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم یا مهندسی کامپیوتر و رشته‌های وابسته (به تشخیص کمیته عضویت) باشند.

عضویت وابسته: شخص حقیقی فعال در رشته انفورماتیک یا کاربردهای آن (یا یکی از رشته‌های وابسته به تشخیص کمیته عضویت انجمن)
تبصره: با 3 سال سابقه عضویت و درخواست کتبی و با توجه به سابقه فعالیت (به تشخیص کمیته عضویت انجمن) عضو وابسته به عضو پیوسته تبدیل می‌شود.

عضویت دانشجویی: شخص حقیقی مشغول به تحصیل در رشته کامپیوتر در یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز آموزش عالی معتبر داخل و یا خارج از کشور با گواهی دانشگاه مربوطه.

عضویت حقوقی: مؤسسه یا سازمانی که در زمینه‌های علمی، پژوهشی و کاربردی مربوط فعالیت دارد.

عضویت افتخاری: شخص حقیقی با سابقه درخشان آموزشی، پژوهشی و علمی در رشته انفورماتیک، یا سابقه فعالیت‌های سازنده در زمینه فناوری اطلاعات و یا کمک‌های عمده در پیشبرد هدف‌های انجمن با تشخیص و دعوت هیأت مدیره انجمن.

عضویت برجسته: شخص حقیقی دارای حداقل پنج سال سابقه عضویت در انجمن و خدمات ارزنده در کمک به پیشبرد هدف‌های انجمن با تأیید هیأت مدیره انجمن.