انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 245 آذر و دی ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٢٢/٠١/١٣٩٩ ساعت ٠٧:٣٥
 

واژه‌های حوزه تحلیل کسب و کار


 

یادداشت سردبیر
واژه‌نامه زیر از سوی گروه تخصصی تحلیل کسب و کار انجمن انفورماتیک ایران تهیه شده است. برای برخی واژه‌ها معادل فارسی مناسب پیشنهاد نشده که در جلوی آن‌ها علامت سؤال قرار داده شده است.
از کلیه خوانندگان گزارش کامپیوتر و صاحب نظران رشته درخواست می‌شود که پیشنهادهای خود در مورد این معادل‌های فارسی را در اختیار انجمن قرار دهند تا در واژه‌نامه نهایی مورد استفاده قرار گیرد.

              
 *               *                 *      

1) Activity Diagram نمودار فعالیت
2) Activity فعالیت
3) Actor(s) کنشگر
4) Allocation تخصیص
5) Analyst تحلیل‌گر
6) Association تداعی
7) Assumption فرض
8) Attribue صفت خاصه
9) Baselineخط مبنا
10) Benchmarking هم‌سنجی
11) Black Box Testsآزمون در بسته
12) Brainstorming یورش فکری
13) Business Analaysis تحلیل کسب و کار
14) Business Analaysis Approach رویکرد تحلیل کسب و کار
15) Business Analysis Communication Plan برنامه ارتباطی تحلیل کسب و کار
16) Business Analysis Plan برنامه تحلیل کسب و کار
17) Business Analyst تحلیلگر کسب و کار
18) Business Architecture معماری کسب و کار
19) Business Case مورد تجاری(؟)
20) Business Constraint(s) محدودیت کسب و کار
21) Business Domain دامنه کسب و کار
22) Business Domain Model دامنه کسب و کار مدل
23) Business Event رویداد کسب و کار
24) Business Goal هدف کسب و کار
25) Business Need(s) نیاز کسب و کار
26) Business Policy سیاست کسب و کار
27) Business Process فرایند کسب و کار
28) Business Requirements Document مستند نیازمندی‌های کسب و کار
29) Business Rule(s) قاعده کسب و کار
30) Capability قابلیت
31) Cardinality اندازه، تعداد
32) Cause and Effect Diagramنمودار علّت و معلول
33) Chang Control Board (CCB) هیئت کنترل تغییرات
34) Chang-driven Methodology روشگان مبتنی بر تغییر
35) Checklist فهرست کنترلی
36) Class رده
37) Class Model مدل رده
38) Code کد
39) Commercial-Off-The-Shelf Software (COTS) نرم‌افزار تجاری
40) Competetive Analysis تحلیل رقابتی
41) Constraint محدودیت
42) Context Diagram نمودار بافت (متن)
43) Cost Benefit Analysis تحلیل هزینه فایده
44) Customer مشتری
45) Data Dictionary داده‌نامه
46) Data Entity موجودیت اطلاعات
47) Data Flow Diagram(DFD) نمودار جریان داده‌ها
48) Data Model مدل داده‌ای
49) Decision Analysis تحلیل تصمیم
50) Decision Tables جداول تصمیم‌گیری
51) Decision Tree درخت تصمیم‌گیری
52) Decomposition تجزیه
53) Defect عیب، نقص
54) Deliverable فراورده
55) Design Constraints محدودیت‌های طراحی
56) Desired Outcome نتیجه مطلوب
57) Developer تولیدکننده
58) Dialog Hierarchy پایگان گفتمان
59) Dialog Map نقشه گفتمان
60) Discovery Session نشست کشف نیازمندی‌ها
61) Document Analysis تحلیل مستندات
62) Domain دامنه
63) Domain Subject Matter Expert(SME) متخصص موضوع دامنه
64) Elicitation استخراج
65) Elicitation workshop کارگاه استخراج (نیازمندی‌ها)
66) End User کاربر نهایی
67) Enterprise Architecture معماری سازمان
68) Entity- Relationship Diagram نمودار موجودیت- رابطه
69) Evaluation ارزیابی
70) Event رویداد
71) Event Response Table جدول واکنش رویداد
72) Evolutionary Prototype پیش‌نمون تکاملی
73) Exploratory Prototype پیش‌نمون اکتشافی
74) External Interfaces رابط‌های خارجی
75) Feasibility Analysis تحلیل امکان‌سنجی
76) Feature ویژگی
77) Fishbone Diagram نمودار استخوان ماهی
78) Focus Group گروه تمرکز
79) Force Field Analysis تحلیل نیرو
80) Functional Requirement(s) نیازهای کارکردی
81) Gap تحلیل شکاف
82) Glossary واژه‌نامه تشریحی
83) Goal هدف بلندمدت
84) Horizontal Prototype پیش‌نمون افقی
85) Impact Analysis تحلیل تأثیر
86) Implementation Subject Matter Expert (SME) خبره پیاده‌سازی راه‌حل
87) Included Use Cases کارخواست مشمول
88) Incremental Delivery تحویل مرحله‌ای
89) Indicator نشانگر
90) Initiative ابتکار(عمل)
91) Inspection بازرسی
92) Interface رابط
93) Interoperability هم‌کنش‌پذیری
94) Interview مصاحبه
95) Iteration تکرار
96) Knowledge Area حوزه دانش
97) Lessons Learned Process فرایند درس‌های آموخته
98) Metadata ابر داده
99) Methodology روشگان
100)Metric    معیار
101) Model(s)   مدل
102) Monitoring    پایش
103) Need(s)   نیاز
104) Non- Functional Requirement(s)  نیازمندی‌های غیرکارکردی
105) Objective   هدف میان مدت
106) Object Oriented Modeling   مدل‌سازی شیء‌گرا
107) Observation   مشاهده
108) Operational Support   پشتیبانی عملیاتی
109) Operative Rule(s)  قوانین (قواعد) اجرایی
110) Opportunity Analysis   تحلیل فرصت
111) Optionality   انتخابی بودن
112) Organization   سازمان
113) Organization Modeling   مدل‌سازی سازمان
114) Organizational Process Asset   ابزار فرایند سازمانی 
115) Organizational Readiness Assessment   ارزیابی آمادگی سازمانی
116) Organizational Unit   واحد سازمانی
117) Peer Review   بازبینی دقیق
118) Plan- driven Methodology   روشگان برنامه‌ای
119) Problem Statement   گزارش مسأله
120) Process   فرایند
121) Process Map   نقشه فرایندی
122) Process Model   مدل فرایندی
123) Product   محصول
124) Product Backlog   ویژگی‌های پیشنهادی محصول (؟) 
125) Product Scope   محدوده محصول
126) Project   پروژه
127) Project Charter   منشور پروژه
128) Project Manager   مدیر پروژه
129) Project Scope    (محدوده) دامنۀ پروژه
130) Prototype   پیش‌نمون
131) Quality   کیفیت
132) Quality Assurance   تضمین کیفیت
133) Quality Attributes   ویژگی کیفیت
134) Questionnaire   پرسشنامه
135) Regulator   تنظیم‌کننده
136) Relationship   رابطه
137) Relationship Map   نقشه رابطه‌ای
138) Repository   مخزن
139) Request For Information(RFI)  درخواست اطلاعات
140) Request For Proposal(RFP)   درخواست پیشنهاد    
141) Request For Quote (RFQ)  درخواست قیمت
142) Requirement   نیازمندی
143) Requirement(s) Attribute   ویژگی نیازمندی
144) Requirement(s) Defect   نقص نیازمندی
145) Requirements Allocation   تخصیص نیازمندی
146) Requirements Discovery Session   نشست کشف نیازمندی‌ها
147) Requirements Document   مستندات نیازمندی‌ها
148) Requirements Iteration   ?
149) Requirements Management   مدیریت نیازمندی‌ها
150) Requirements Management Plan   برنامه مدیریت نیازمندی‌ها
151)Requirements Management Tool   ابزار مدیریت نیازمندی‌ها
152) Requirements Model   مدل نیازمندی‌ها
153) Requirements Package  بسته نیازمندی‌ها
154) Requirements Quality   کیفیت نیازمندی‌ها
155) Requirements Risk Mitigation Strategy   راهبرد کاهش خطرات (ریسک) نیازمندی‌ها
156) Requirements Signoff   تأیید نیازمندی‌ها
157) Requirements Trace Matrix        ماتریس ردگیری نیازمندی‌ها   
158) Requirements Traceability   قابلیت ردگیری نیازمندی‌ها
159) Requirements Validation   اعتبارسنجی نیازمندی‌ها
160) Requirements Verification   صحت‌سنجی نیازمندی‌ها
161) Requirements Workshop   کارگاه نیازمندی‌ها
162) Retrospective   سابقه- گذشته‌نگر(؟) 
163) Return on Investment   بازگشت سرمایه
164) Risk   خطر- ریسک
165) Risk Mitigation Strategy   راهبرد کاهش خطر
166) Root Cause Analysis   تحلیل ریشه‌ای
167) Scenario     سناریو، فرانامه   
168) Scope   دامنه- محدوده
169) Scope Model   مدل دامنه
170) Secondary Actor   عامل ثانوی
171) Sequence Diagram   نمودار دنباله‌ای
172) Service   سرویس- خدمت
173) Software Engineer   مهندس نرم‌افزار
174) Software/System Requirements Specification (نرم‌افزار)      مشخصات نیازمند‌های سیستم                     
175) Solution   راه حل
176) Solution Requirement   نیاز راه حل
177) Solution Scope   دامنه راه حل
178) Span of Control   محدوده کنترل
179) Sponsor   حامی
180) Stakeholder   ذینفع
181) Stakeholder Analysis   تحلیل ذینفعان
182) Stakeholder List,Roles,and Responsibility Designation   تعیین نقش و مسئولیت ذینفعان
183) Stakeholder Requirement   نیاز ذینفع
184) State Diagram   نمودار حالت
185)  State Machine Diagram   نمودار ماشین حالت
186) State Transition Diagram   نمودار حالت
187) Stated Requirements   نیازمندی‌های اظهارشده
188) Structural Rule   قاعده (قانون) ساختاری
189) Storyboard   طرح داستان
190) Structured Walkthrough   گام‌زنی ساختیافته
191) Subject Matter Expert (SME)  خبره موضوع
192) Supplier   تهیه‌کننده
193) Survey   نظرسنجی
194) Swimlane   خط شنا
195) SWOT Analysis     (قوت، ضعف، فرصت، تهدید)SWOT تحلیل                  
196) System   سیستم- سامانه
197) Technical Constraint(s)   محدودیت‌های فنی
198) Technique  روش
199) Temporal Event   رویداد زمانی
200) Tester   آزمونگر
201) Throw- away Prototype   پیش‌نمون دور انداختنی
202) Timebox   مهلت زمانی(؟)
203) Traceability   قابلیت ردگیری
204) Transition Requirement(s)   نیازمندی‌های گذار
205)Unified Modeling Language (UML)   زبان مدل‌سازی یکنواخت
206) Use Case   کارخواست
207) Use Case Diagram   نمودار کارخواست
208) User   کاربر
209) User Acceptance Test   آزمون پذیرش کاربر
210) User Requirements Document   مستند نیازمندی‌های کاربر           
211) User Story        توصیف کلّی (؟)
212) Validated Requirements          نیازمند‌های معتبر              
213) Validation   اعتبارسنجی
214) Variance Analysis   تحلیل مغایرت
215) Verification   صحت‌سنجی- وارسی
216) Verified Requirements   نیازمندی‌های وارسی‌شده           
217) Vertical Prototype   پیش‌نمون عمودی
218) Vision Statement (product vision statement)   بیانیه چشم‌انداز
219) Walkthrough   گام‌زنی
220) Work Breakdown Structure (WBS)   ساختار شکست کار
221) Work Product   محصول کار