انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 247 فروردین و اردیبهشت 99 منتشر شد. سه شنبه  ١٤/٠٥/١٣٩٩ ساعت ١٠:٠٥
 

بیانیه منابع آموزشی آزاد OER
یونسکو- پاریس: 20 تا 22 ژوئن 2012

ترجمه: دکتر فریده مشایخ

پست الکترونیکی: f.mashayekh@pedagogy.ir


 

مقدمه مترجم
گذار به جامعه اطلاعاتی و تحقق «جامعه دانش- بنیان» در هزاره سوم میلادی مستلزم بازاندیشی در بسیاری از مفاهیم از جمله مفهوم عدالت در یادگیری- به معنای فراهم ساختن امکان دسترسی برابر- در مقیاس ملّی و جهانی است. در این ارتباط، در حوزه آموزش، طی دهه گذشته، سازمان یونسکو به منظور پیشگیری از «فاصله دیجیتالی» و فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای دسترسی جهانی به اطلاعات و دانش، به زمینه‌سازی توأم با آگاه‌سازی، و تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی پرداخته است. با شکل‌گیری جنبش «منابع آموزش آزاد» در کنگره‌ای که طی سه روز در خرداد ماه 2012 در پاریس/ یونسکو با حضور نمایندگان کشورهای عضو از جمله ایران تشکیل شد، بیانیه‌ای حاوی 10 توصیه، برای دولت‌ها تدوین و انتشار یافته است که در ذیل ترجمه آن برای خوانندگان گزارش کامپیوتر ارائه می‌گردد:

1-  ترویج آگاهی و استفاده از منابع آموزشی آزاد. ارتقاء و گسترش دسترسی به آموزش در تمام سطوح (آموزش‌های رسمی و غیررسمی) از دیدگاه یادگیری مداوم و حمایت از انسجام اجتماعی، برابری جنسی و نیازهای ویژه آموزشی، بهبود هزینه اثربخشی و کیفیت پیامدهای یاددهی- یادگیری از طریق به کارگیری OER .
2-  تسهیل توانمندسازی محیط‌های یادگیری برای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و اتباطی (ICT )، کاهش فاصله دیجیتالی با استقرار زیربناهای مناسب به ویژه از طریق افزایش پهنای باند برقراری اتصال و گسترش فناوری موبایل. ارتقاء سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی* (MIL ) و تشویق توسعه به کارگیری OER در قالب تولیدات دیجیتالی باز و استاندارد.
3-  تقویت توسعه راهبردها و سیاست‌ها در حوزه OER . ارتقاء توسعه سیاست‌های ویژه برای تولید و استفاده از OER در قالب راهبردهایی برای ارتقاء آموزش.
4-  ارتقاء درک استفاده از چارچوب‌های «گواهینامه خلاقیت مشترک (CCL )** ». حمایت از باز به‌کارگیری، بازبینی،‌ بازترکیب و بازتوزیع منابع آموزشی در جهان از طریق گواهینامه خلاقیت مشترک (CCL ) همزمان با دفاع از حق تألیف و حقوق معنوی.
5-  حمایت از توانمند‌سازی برای توسعه پایدار «مواد یادگیری با کیفیت*** ». حمایت از نهادها،‌ کارآموزی و تشویق معلمان و دیگر کارکنان آموزشی و پژوهشی در تولید و سهیم شدن در به کارگیری منابع آموزشی باکیفیت، با توجه به نیازهای محلی و تنوع یادگیرندگان. ارتقاء و تضمین کیفیت مرور منابع آموزشی آزاد. تشویق توسعه سازوکارهایی برای سنجش و گواهی پیامدهای یادگیری از طریق به کارگیری OER .
6-  ترویج ارتباطات راهبردی برای OER . استفاده از فناوری برای ایجاد فرصت در سهیم شدن در مواردی که با گواهینامه «محتوا آزاد» در زمینه‌های گوناگون رسانه‌ای تولید شده و از طریق همکاری‌های راهبردی پایداری میان آموزش، صنعت، کتابخانه، رسانه و بخش‌های ارتباطاتی را تضمین می‌کند.
7-  تشویق توسعه و سازگارسازی  OERدر زبان‌ها و بسترهای فرهنگی گوناگون، حمایت از تولید و استفاده از OER در زبان‌های محلی و تضمین دسترسی. سازمان‌های دولتی لازم است همراه با حمایت از تنوع فرهنگ‌ها،‌ به دانش و حقوق بومی احترام بگذارند.
8-  تشویق پژوهش در حوزه OER . ترویج تحقیق و توسعه (R&D ) در به‌کارگیری، ارزیابی و سازگارسازی محتوا با بسترهای جدید در OER و فرصت‌ها و چالش‌هایی که ایجاد می‌شود و تأثیر آن‌ها بر کیفیت و هزینه اثربخشی و یاددهی- یادگیری، به منظور تقویت شواهد برای سرمایه‌گذاری بخش عمومی در OER .
9-  تسهیل دسترسی، جستجو، پردازش و سهیم شدن در OER . تضمین توسعه ابزار کاربرپسند برای یافتن و پردازش OER متناسب با نیازهای ویژه کاربران. گزینش استانداردهای مناسب باز (open ) برای تضمین هم‌کنش‌پذیری و تسهیل استفاده از OER در رسانه‌های گوناگون.
10-  تشویق و حمایت از گواهینامه محتوا آزاد برای مواد آموزشی باز با هزینه عمومی. دولت‌ها و مقامات با صلاحیت می‌توانند سودمندی و سودآوری مواد آموزشی باز را برای شهروندان تضمین نمایند.

 رجوع شود به گزارش کامپیوتر،‌سال سی و سوم، خرداد و تیر 1390، شماره 197، ص. 73-72OER    1.  برای آشنایی با مفهوم  

2012 World Open Educational Resources (OER) Congress, UNESCO, Paris June 20-22, 2012
* media and information literacy
** Common Creative License Lhttp:// CreativeCommons.org)
*** quality learning materials