انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. شنبه  ١٧/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢١:٣٦

 

شرکت سرآمد فناوری اطلاعات
www.saramadit.org

شرکت مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر
www.itgovernance.ir

شرکت مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت مشاوره مدیریت پیشداد سرویس
www.pishdadservice.com

شرکت طرح و توسعه الکترونیک افق
www.d-delectronic.com

موسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان
www.armaniranian.com

شرکت همگامان دانش و ارتباطات
www.irantoptrade.com

شرکت تیوا سیستم
www.tiva.ir

شرکت آرین
www.Arianpak.com

شرکتدانش گستر فرنام
www.farname.ir

شرکتپیشگامان وادی شبکه های یکپارچه
www.pooyaeco.net

شرکتشرکت شبکه گستر ساینا
www.Sainasoft.com

شرکتشرکت مشاور فن آوران و اطلاعات فهامه
www.fahamehinfotech.com