انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 244 خرداد تا آبان ماه 98 منتشر شد. شنبه  ١٦/٠٩/١٣٩٨ ساعت ١٨:٣٩

 

شرکت توسعه خدمات کامپیوتر دریچه

لوگو

شرکت فن اوران اطلاعات بهاران
www.araenterprise.com

 

آموزشکده فنی و حرفه ای سما


لوگو

شرکت مدیریت پروژه نیروگاههای سولار
www.mpn.solar

شرکت فرا طرح نوین مهرگان
www.faratarh.net

لوگو

شرکت اندیشه وران
www.avec.ir

لوگو

شرکت پروژه کاران کوروش پرشیا
www.pkp.co.ir

لوگو

شرکت سامانه ورز هزاره
Svh.co.ir

لوگو

شرکتفنی مهندسی منشور کاشف
www.manshoorkasherf.ir

لوگو

شرکتکامپیوتری خانه سیستم
www.systemhouse.info

لوگو

شرکتپروژه کاران کوروش پرشیا
Plcp.co.ir