انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:٢٣

 

شرکت توسعه خدمات کامپیوتر دریچه

لوگو

شرکت فن اوران اطلاعات بهاران
www.araenterprise.com

 

آموزشکده فنی و حرفه ای سما


لوگو

شرکت مدیریت پروژه نیروگاههای سولار
www.mpn.solar

شرکت فرا طرح نوین مهرگان
www.faratarh.net

لوگو

شرکت اندیشه وران
www.avec.ir

لوگو

شرکت پروژه کاران کوروش پرشیا
www.pkp.co.ir

لوگو

شرکت سامانه ورز هزاره
Svh.co.ir

لوگو

شرکتکامپیوتری خانه سیستم
www.systemhouse.info

لوگو

شرکتپروژه کاران کوروش پرشیا
Plcp.co.ir

لوگو

شرکتشرکت مطبوع عمران
www. Matbooe.com