انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 245 آذر و دی ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٠/٠١/١٣٩٩ ساعت ٠٤:١٤

 

شرکت سماتک
www.sematec-co.com

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
http://www.iut.ac.ir/inside/
article116.html

لوگو

شرکت مجتمع انفورماتیک بین الملل
www.i3center.com

گذرگاه امن آسیا
www.gozargah.asia

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
www.rcii.ir

مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
www.itrc.ac.ir

مهندسی اوژن تدبیر پارس
www.ojan.org

شرکت آماج فناوری اطلاعات وارتباطات ایرانیان
www.it-college.org

موسسه عالی مدیریت دانش
www.knoma.org

شرکت مرکز تخصصی پردازش هوشمند
www.edu.pha.co.ir

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ارومیه
www.samaurmia.ac.ir

شرکت علم یاران

آزمایشگاه آزمون و تایید نرم افزار
ticksoft.sbu.ac.ir

لوگو

شرکتقم رایانه
www.tarashehm.ir

لوگو

شرکتپژوهشکده آفافق دانش خوارزمی

لوگو

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
www.itrc.ac.ir