انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 239, ویژه شهریور تا آبان ماه 97 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٧/١٠/١٣٩٧ ساعت ٠٨:٣٦
     
  ارسال عضویت

 
  فرم عضویت اعضای حقوقی (نسخه چاپی)  
  فرم عضویت اعضای حقیقی (نسخه چاپی)  
  فرم اشتراک مجله (نسخه چاپی)