انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. سه شنبه  ٣٠/٠٦/١٤٠٠ ساعت ١٢:٠٢
     
  ارسال عضویت

 
  عضویت حقیقی:

     درخواست عضویت حقیقی : فرم عضویت حقیقی

    درخواست تمدید عضویت حقیقی
    درصورت تغییر مشخصات فرد مورد نظر فرم زیر را کامل کنید.
                    فرم تمدید عضویت حقیقی
     در صورتی که فرد مورد نظر تغییر نکرده، مبلغ مورد نظر را پرداخت و فیش واریزی یا کدپیگیری را از طریق پست الکترونیکی Info@isi.org.ir و یا از طريق فكس (66412976) ارسال نمائید .

     حق عضويت سالانه اعضاي پيوسته و وابسته:  500,000 ريال
     حق عضويت سالانه اعضاي دانشجويي:          200,000 ريال

     طریق پرداخت مبلغ عضویت:
    1- مبلغ مورد نظر را به شماره حساب انجمن بانک صادرات حساب سپهر 0101474224004 (شماره شبا IR760190000000101474224004) واریز نمایید.
    2- پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی در وبگاه انجمن انفورماتیک ایران (www.isi.org.ir)


عضویت حقوقی:

     درخواست عضویت حقوقی : فرم عضویت حقوقی

    درخواست تمدید عضویت حقوقی
    درصورت تغییر مشخصات شرکت یا سازمان مورد نظر فرم زیر را کامل کنید.
                    فرم تمدید عضویت حقوقی
     در صورتی که فرد مورد نظر تغییر نکرده، مبلغ مورد نظر را پرداخت و فیش واریزی یا کدپیگیری را از طریق پست الکترونیکی member@isi.org.ir و یا از طريق فكس (66412976) ارسال نمائید .

     طریق پرداخت مبلغ عضویت:
    1- مبلغ 3،000،000 ریال را به حساب انجمن انفورماتیک ایران به شماره حساب سپهر بانک صادرات 0101474224004 (شماره شباء: IR760190000000101474224004)واریز نمائید.
    2- پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی در وبگاه انجمن انفورماتیک ایران (www.isi.org.ir)