انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 242, ویژه فروردین و اردیبهشت 98 منتشر شد. سه شنبه  ٠١/٠٥/١٣٩٨ ساعت ١٨:٢٤
     
  ارسال عضویت

 
  عضویت حقیقی:

     درخواست عضویت حقیقی : فرم عضویت حقیقی

    درخواست تمدید عضویت حقیقی
    درصورت تغییر مشخصات فرد مورد نظر فرم زیر را کامل کنید.
                    فرم تمدید عضویت حقیقی
     در صورتی که فرد مورد نظر تغییر نکرده، مبلغ مورد نظر را پرداخت و فیش واریزی یا کدپیگیری را به پست الکترونیکی Info @isi.org.ir ارسال نمائید.

     حق عضويت سالانه اعضاي پيوسته و وابسته:  200/000 ريال
     حق عضويت سالانه اعضاي دانشجويي:          100/000 ريال

     طریق پرداخت مبلغ عضویت:
    1- مبلغ را به حساب انجمن انفورماتیک ایران به شماره حساب سپهر بانک صادرات 0101474224004 واریز نمائید.
    2- پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی در وبگاه انجمن انفورماتیک ایران (www.isi.org.ir)


عضویت حقوقی:

     درخواست عضویت حقوقی : فرم عضویت حقوقی

    درخواست تمدید عضویت حقوقی
    درصورت تغییر مشخصات شرکت یا سازمان مورد نظر فرم زیر را کامل کنید.
                    فرم تمدید عضویت حقوقی
     در صورتی که فرد مورد نظر تغییر نکرده، مبلغ مورد نظر را پرداخت و فیش واریزی یا کدپیگیری را به پست الکترونیکی Info @isi.org.ir ارسال نمائید.

     طریق پرداخت مبلغ عضویت:
    1- مبلغ 200000تومان را به حساب انجمن انفورماتیک ایران به شماره حساب سپهر بانک صادرات 0101474224004 واریز نمائید.
    2- پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی در وبگاه انجمن انفورماتیک ایران (www.isi.org.ir)