انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٧:٠٤

   
٠٢/٠٥/١٣٩٠
بازدید علمی از شرکت همکاران سیستم  
         
 

20 نفر از اعضای شاخۀ دانشجویی انجمن در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در تاریخ یکشنبه 2/5/90 از مرکز تحقیق و توسعۀ شرکت همکاران سیستم بازدید به عمل آوردند. گزارش مشروح این بازدید در همین شماره نشریه درج شده است.

انجمن انفورماتیک ایران از آقای محمود نظاری، رئیس هیأت مدیرۀ شرکت همکاران سیستم به خاطر موافقت با انجام این بازدید و حضور و سخنرانی در جمع دانشجویان و خانم نگار عرب سرپرست واحد بازاریابی آن شرکت که نهایت همکاری و صمیمیت را در برگزاری این بازدید به عمل آوردند صمیمانه قدردانی می‌نماید.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ايران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت