انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٨/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٦:١٥

   
٠٧/٠٦/١٣٩٠
ارزیابی وبگاه‌های انجمن‌های علمی  
         
 

با پایان گرفتن ارزیابی وبگاه‌های کلیۀ انجمن‌های علمی در گروه‌های فنی- مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، علوم انسانی و بین رشته‌ای که به ابتکار انجمن انفورماتیک ایران و با حمایت و استقبال کمیسیون انجمن‌های علمی ایران صورت گرفت، نتیجۀ ارزیابی نهایی آماده شد و در اختیار کمیسیون قرار داده شد.

نتیجۀ ارزیابی نهایی در نشريه گزارش کامپیوتر درج شده است. همان‌گونه که در این ارزیابی مشخص گردیده، وبگاه انجمن انفورماتیک ایران، در مجموع امتیازات، رتبه دوم را در بین تمامی وبگاه‌‌های انجمن‌های علمی کشور به دست آورده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ايران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت