انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٧:٥٣

   
٢٠/١٢/١٣٩٠
ارزیابی عملکرد انجمن  
         
 

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، مطابق معمول هر سال، عملکرد انجمن‌های علمی را مورد ارزیابی قرار داده است. این ارزیابی مربوط به عملکرد سال 1389 انجمن‌های علمی بوده و با معیارهای دقیقتر و همه‌جانبه‌تری نسبت به گذشته صورت گرفته است. برای نخستین بار، خود انجمن‌های علمی نیز در انتخاب و وزن‌دهی معیارهای ارزیابی عملکرد انجمن‌ها نقش داشتند.

بر اساس این ارزیابی، انجمن انفورماتیک ایران با مجموع 25/612 امتیاز (شامل 75/79 امتیاز برای سازماندهی، 5/111 امتیاز برای آموزش، 55 امتیاز برای پژوهش، 31 امتیاز برای مشاوره، 85 امتیاز برای توسعه علمی و فناوری، 160 امتیاز برای انتشارات و 90 امتیاز برای خلاقیت و نوآوری) در بین 81 انجمن علمی در حوزه فنی و مهندسی رتبه 23 و در بین کلّ 265 انجمن علمی کشور، رتبه 60 را به دست آورده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت