انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ١٨:١٥

   
١٢/١٢/١٣٩١
همکاری با مرکز آموزش گروه بهسازان ملّت  
         
 

طی جلسه‌ای که مدیر مرکز آموزش گروه بهسازان ملّت با دو تن از اعضای هیئت مدیره و دو تن از سرپرستان گروه‌های تخصصی انجمن داشت، قرار همکاری آموزشی بین آن مرکز و کمیته آموزش انجمن گذاشته شد. بر این اساس، نیازهای آموزشی گروه بهسازان ملّت در اختیار کمیته آموزش انجمن گذاشته شد و قرار شد انجمن نسبت به تأمین مدّرس و محتوای آموزشی برای آن دوره‌ها اقدام کند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت