انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٣:١٣

   
٠٢/١٢/١٣٩١
بازدید از شرکت رایورز  
         
 

طبق توافق انجام شده با مدیریت محترم شرکت رایورز، 25 نفر از اعضای شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در تاریخ دوم اسفند 1391 از این شرکت بازدید علمی به عمل آوردند.

گزارش تفصیلی این بازدید در شماره آینده به اطلاع خوانندگان رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت