انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠١:٠٧

   
٢٦/٠١/١٣٩٢
انتخابات هیئت مدیره شاخه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی  
         
 

به دنبال پایان یافتن دوره هیئت مدیره قبلی شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، انتخابات برای تعیین هیئت مدیره جدید در تاریخ 26/1/1392 در حضور آقای دکتر اسلام ناظمی، نماینده انجمن در این شاخه دانشجویی، به عمل آمد و افراد زیر به مدّت یکسال برای عضویت در هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن انتخاب شدند:

1-       آقای حسن نوری، رئیس هیئت مدیره

2-       خانم نویسا الهیان

3-       آقای مهرداد قاضی‌پور

4-       آقای پوریا شکری

5-       خانم ماندانا سمیعی

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت