انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٠٩

   
٢٩/٠٤/١٣٩٣
مشارکت در هم‌اندیشی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور  
         
 

دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تحقق اهداف نقشۀ جامع علمی کشور، ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع را ایجاد کرده است. این ستاد با ارسال نامه‌ای از انجمن انفورماتیک ایران درخواست نموده تا جهت مشارکت فعال در هم‌اندیشی اجرای اسناد مصوّب ذیل نقشۀ جامع علمی کشور، نماینده‌ای را برای حضور در جلسات کارشناسی معرفی نماید.

بدین منظور، آقای دکتر اسلام ناظمی، دانشیار و معاون آموزشی دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان نمایندۀ انجمن انفورماتیک ایران به آن ستاد معرفی گردید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت