انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. جمعه  ٠٩/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٢:١١

   
٣٠/٠٧/١٣٩٣
انتخاب سرپرستان کمیته‌های انجمن  
         
 

هیئت مدیرۀ جدید انجمن، در نخستین جلسۀ خود، سرپرستان کمیته‌های مختلف انجمن را به شرح زیر انتخاب کرد:

1-       آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، سرپرست کمیتۀ انتشارات

2-       آقای دکتر محمد گنج‌تابش، سرپرست کمیتۀ آموزش

3-       آقای مهندس سعید امامی، سرپرست کمیتۀ عضویت و روابط عمومی

4-       آقای مهندس علیرضا ماهیار، سرپرست کمیتۀ گردهمایی‌های علمی

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت