انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٢:٤٨

   
٠٥/٠٨/١٣٩٣
انتخابات شاخۀ دانشجوئی انجمن در دانشگاه تهران  
         
 

مجمع عمومی سالانۀ شاخۀ دانشجوئی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکدۀ ریاضی، امار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در تاریخ 5/08/93 با حضور جمعی از اعضای دانشجوئی انجمن در این دانشکده برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، گزارش فعالیت‌های یکسال گذشتۀ این شاخۀ دانشجوئی ارائه شد و آنگاه رأی‌گیری برای انتخاب چهارمین هیئت مدیره به عمل آمد. در نتیجه، افراد زیر به مدّت یکسال به عضویت شاخۀ دانشجوئی انجمن در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران برگزیده شدند:

1-       آقای آبتین شاه‌کرمی

2-       آقای حمیدرضا بیات

3-       آقای دامون ربیع

4-       خانم شیدا رهنمای

5-       خانم رقیه‌السادات زرگر

همچنین خانم نیلوفر صدیقیان و آقای اشکان علی‌نژاد به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، عضو هیئت علمی آن دانشکده به عنوان نمایندۀ انجمن در این شاخۀ دانشجوئی می‌باشد.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت