انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٠٠:٠٦

   
٠١/٠٩/١٣٩٣
انتخاب رئیس و دبیر شاخۀ دانشجوئی انجمن در دانشگاه تهران  
         
 

به دنبال انتخاب اعضای جدید هیئت مدیرۀ شاخۀ دانشجوئی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، در نخستین جلسۀ هیئت مدیره آقای حمیدرضا بیات به‌عنوان رئیس و خانم رقیه‌السادات زرگر به‌عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت