انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. چهارشنبه  ١٤/٠٣/١٣٩٩ ساعت ٢٣:٥١

   
٢٩/١٢/١٣٩٣
امضای تفاهم نامه با انجمن بیوانفورماتیک ایران  
         
 

به پیشنهاد انجمن بیوانفورماتیک ایران و با استقبال از سوی انجمن انفورماتیک ایران، بنابر ارتباط تنگاتنگ میان موضوع علوم بیوانفورماتیک و انفورماتیک، مقرر شد از این پس کلیۀ اعضای حقیقی معرفی شده توسط هر یک از این دو انجمن بتوانند با 50% تخفیف به عضویت انجمن دیگر درآیند. همچنین این دو انجمن علمی به عنوان اعضای حقوقی یکدیگر نیز پذیرفته شدند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت