انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ١٣:٠١

   
١٣/٠٢/١٣٩٤
شرکت در کمیتۀ علمی همایش راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات  
         
 

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همه ساله همایشی را با عنوان راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات برگزار می‌کند. برای برگزاری چهارمین همایش که قرار است در سال جاری برگزار شود، از انجمن انفورماتیک ایران برای معرفی نماینده در کمیتۀ علمی همایش دعوت به عمل آمد که آقای مهندس هژیر کرباسی، عضو کمیتۀ سرپرستی گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن به‌عنوان نمایندۀ انجمن معرفی گردید.

آقای مهندس کرباسی در نخستین جلسۀ کمیته علمی همایش که در تاریخ 13/02/94 برگزار شد شرکت کرد و آمادگی انجمن را برای تعامل مستمر با کمیتۀ علمی همایش اعلام نمود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت