انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. شنبه  ٠٤/١١/١٣٩٩ ساعت ١٣:٥٥

   
١٨/٠٦/١٣٩٤
دریافت برگ قطعی عملکرد مالیاتی انجمن  
         
 

عملکرد مالی انجمن در سال 1392 مورد بررسی ممیّز مالیاتی قرار گرفت و پس از ارائۀ دفاتر قانونی و مدارک مورد درخواست، سرانجام برگ قطعی عملکرد مالیاتی سال 1392 انجمن صادر گردید.

لازم به ذکر است که مبلغ 33،571،090 ریال مالیات برای انجمن در نظر گرفته شده بود که 17،500،000 ریال آن مربوط به مالیات عملکرد و بقیۀ آن مربوط به مالیات حقوق و پرسنل بود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت