انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 251 آذر و دی 99 منتشر شد. جمعه  ٠٨/١٢/١٣٩٩ ساعت ١٨:٥٨

   
١٢/٠٤/١٣٩٥
بررسی راه اندازی گروه تخصصی آزمون و تأیید نرم افزار  
         
 
به دنبال پیشنهاد آزمایشگاه آزمون و تأیید نرم­افزار دانشگاه شهید بهشتی برای راه­اندازی یک گروه تخصصی در انجمن، هیئت مدیرۀ انجمن در جلسۀ مورخ 30/04/95 خود، موافقت اصولی با این پیشنهاد به عمل آورد و قرار شد هماهنگی­های لازم از طرف رئیس انجمن با مسئولین آن آزمایشگاه صورت گیرد.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت