انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٠٣

   
٢٣/٠٨/١٣٩٦
دریافت برگ قطعی عملکرد مالیاتی انجمن  
         
 

عملکرد مالی انجمن در سال 1394 مورد بررسی ممیّز مالیاتی قرار گرفت و پس از ارائۀ دفاتر قانونی و مدارک مورد درخواست، سرانجام برگ قطعی عملکرد مالیاتی سال 1394 انجمن صادر گردید.

لازم به ذکر است که مجموعاً مبلغ 093/380/17 ریال مالیات برای انجمن در نظر گرفته شده بود که 473/000/13 ریال آن بابت مالیات تکلیفی و بقیه مالیات حقوق و مالیات عملکرد بود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت