انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢١:٠٠

   
٢٨/١٠/١٣٩٦
بازدید علمی از شرکت همکاران سیستم  
         
 

از سوی شاخۀ دانشجوئی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، یک بازدید علمی از شرکت همکاران سیستم (از اعضای حقوقی انجمن) در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۷ ترتیب داده شد. در این بازدید 30 نفر از دانشجویان عضو شاخۀ دانشجویی انجمن شرکت داشتند.

گزراش کامل‌تری از این بازدید در همین شمارۀ نشریه درج گردیده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت