انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. شنبه  ٢٨/٠١/١٤٠٠ ساعت ٠٧:١١

   
٠٤/٠٢/١٣٩٨
بازدید علمی از شرکت کافه بازار  
         
 

شاخۀ دانشجوئی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، بازدید علمی از شرکت کافه بازار را در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۴ برای دانشجویان این دانشکده ترتیب داد.

در این بازدید سه ساعته، یازده نفر از دانشجویان به همراه آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، نمایندۀ انجمن در این شاخۀ دانشجوئی، شرکت داشتند.

گزارش کامل‌تری از این بازدید علمی در همین شمارۀ گزارش کامپیوتر درج گشته است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت