انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 252 بهمن و اسفند 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٣٥

   
٢٩/٠٩/١٣٩٨
اهداء کتاب به برندگان مسابقۀ بین‌المللی برنامه‌سازی دانشجویی  
         
 

آقای نقیب‌زادۀ مشایخ از اعضای برجستۀ انجمن انفورماتیک ایران بنا به دعوت آقای دکتر محمد قدسی سرپرست پایگاه ایران از بیست و یکمین مسابقۀ بین‌المللی برنامه‌سازی دانشجویی که در تاریخ 29 آذر 98 در محل دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد بازدید به عمل آورد و از طرف انجمن 9 جلد کتاب ماجراهای پشت پرده، از انتشارات انجمن را به اعضای سه تیم مسابقه اهداء کرد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت