انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. پنجشنبه  ١٠/٠٧/١٣٩٩ ساعت ١٩:٤١

   
١٠/١٠/١٣٩٨
چاپ کتاب مهارت‌های نرم  
         
 

با پایان یافتن ترجمۀ کتاب «مهارت‌های نرم، راهنمای زندگی تولیدکنندگان نرم‌افزار»، این کتاب به زودی از سوی انجمن انفورماتیک ایران و با حمایت مالی شرکت پویا انتشار خواهد یافت.

کتاب مهارت‌های نرم توسط آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ ترجمه شده و کلیۀ حقوق آن به انجمن انفورماتیک ایران واگذار شده است. چاپ این کتاب خواندنی و جالب از دو شمارۀ پیش به‌صورت یک مقالۀ دنباله‌دار در همین مجلّه آغاز گردیده و با استقبال زیادی از سوی خوانندگان روبرو گشته است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت