انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. شنبه  ٠٤/١١/١٣٩٩ ساعت ٠٢:٢٥

   
٢٥/٠٤/١٣٩٩
همکاری با انجمن آموزش مهندسی ایران  
         
 

انجمن آموزش مهندسی ایران، شمارۀ 246 ماهنامۀ گزارش کامپیوتر را که به‌صورت الکترونیکی منتشر شده بود از طریق وبگاه خود (isee.ir) در اختیار اعضای آن انجمن و دیگر علاقه‌مندان قرار داد.

انجمن انفورماتیک ایران بدین وسیله از هئیت مدیرۀ محترم آن انجمن قدردانی می‌نماید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت