انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 251 آذر و دی 99 منتشر شد. جمعه  ٠٨/١٢/١٣٩٩ ساعت ١٨:٤٧

   
٢٥/٠٨/١٣٩٩
انتخابات هیئت مدیره  
         
 

در چهل و یکمین مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران که در آذرماه امسال برگزار می‌شود انتخابات بیستمین هیئت مدیره در دستور جلسه قرار دارد. لذا بدین وسیله از آن دسته از اعضای پیوستۀ انجمن (ترجیحاً اعضای هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه‌ها) که داوطلب عضویت در هیئت مدیره می‌باشند تقاضا می‌شود اطلاعات خلاصه‌ای شامل سوابق علمی، سوابق کاری و سابقۀ عضویت و فعالیت‌های خود را در انجمن به دفتر انجمن ارسال نمایند.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت