انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 239, ویژه شهریور تا آبان ماه 97 منتشر شد. يکشنبه  ٢٥/٠٩/١٣٩٧ ساعت ١٥:٥٧
.چنين خبری يافت نشد