انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. دوشنبه  ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت ١٤:٥٣
.چنين خبری يافت نشد