انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 237, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 97 منتشر شد. جمعه  ٠١/٠٤/١٣٩٧ ساعت ٠٧:٤٠
.چنين خبری يافت نشد