انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 242, ویژه فروردین و اردیبهشت 98 منتشر شد. يکشنبه  ٠٣/٠٦/١٣٩٨ ساعت ٠٧:٢٢

   
٢٦/٠٢/١٣٩٧
بازدید علمی از شرکت ندا رایانه  
         
 

از سوی شاخۀ دانشجوئی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، یک بازدید علمی از شرکت ندا رایانه (از اعضای حقوقی انجمن) در تاریخ 26 اردیبهشت 1397 ترتیب داده شد. در این بازدید 15 نفر از دانشجویان عضو شاخۀ دانشجویی انجمن شرکت داشتند.

گزراش کامل‌تری از این بازدید در همین شمارۀ نشریه درج گردیده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت