انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. پنجشنبه  ١٠/٠٧/١٣٩٩ ساعت ١٩:٣٢

   
١٩/٠٣/١٣٩٨
تشکیل گروه تخصصی هوش مصنوعی  
         
 

بنا به پیشنهاد آقای حسین آزاد، از اعضای انجمن، و تصویب هیئت مدیره، با توجه به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی و کاربردهای آن در حوزۀ علوم و مهندسی کامپیوتر، یک گروه تخصصی جدید در انجمن تشکیل گردید.

سرپرستی گروه تخصصی هوش مصنوعی با آقای دکتر محمدحسین رهبان، استادیار دانشکدۀ مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود.

اسامی کمیتۀ راهبری و برنامه‌های این گروه به زودی اعلام خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت