هوش مصنوعی

سرپرست گروه تخصصی هوش مصنوعی انجمن آقای دکتر محمد حسین رهبان می‌باشد