ارتباط با هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی
نشانی الكترونیكی
آقای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
mashayekh@isi.org.ir
آقای دکتر اسلام ناظمی
nazemi@sbu.ac.ir
آقای سید ابراهیم ابطحی
abtahi@sharif.ir
آقای مهندس سید علی آذرکار
ali.azarkar@pdpsoft.com
آقای مهندس محمد حسن محوری
mh.mehvari@gmail.com
آقای دکتر علیرضا باقری
ar.bagheri@gmail.com
آقای دکتر علیرضا خلیلیان
akhalilian@gmail.com