اعضاء حقوقی فعال در حوزه مدیریت پروژه

شرکت اندیشه وران
http://www.avec.ir

شرکت فن‌آوران اطلاعات بهاران
http://www.araenterprise.com

شرکت توسعه خدمات کامپیوتر دریچه

شرکت فراطرح نوین مهرگان
http://www.faratarh.net

شرکت مطبوع عمران
www. Matbooe.com

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه‌های سولار
http://www.mpn.solar

شرکت پروژه کاران کوروش پرشیا
https://projekaran.com

شرکت سامانه ورز هزاره
http://svh.co.ir

شرکت کامپیوتری خانه سیستم
http://www.systemhouse.info

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما

مدیریت صنعت نکو

www.necopm.com

شرکت بهین ارتباطات پرتو خاورمیانه 

www.moneytoo.ir