اعضاء حقوقی فعال در حوزه آموزش و پژوهش

گذرگاه امن آسیا
http://www.gozargah.asia

آزمایشگاه آزمون و تایید نرم‌افزار
http://ticksoft.sbu.ac.ir

شرکت مجتمع انفورماتیک بین‌الملل
http://www.i3center.com

شرکت آماج فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانیان
http://www.it-college.org

شرکت علم یاران

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
http://www.iut.ac.ir/inside/article116.html

مؤسسه رایان تدبیر ایتوک
http://www.etooklms.com

شرکت شاهین دریا خزر رامسر
http://www.flyshahin.ir

مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
http://www.itrc.ac.ir

پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات
http://www.itrc.ac.ir

پژوهشکده علوم فنون دانش آفاق خوارزمی

شرکت نواندیشان مدیانام
www.mediana,ir

مؤسسه عالی مدیریت دانش
http://www.knoma.org

مهندسی اوژن تدبیر پارس
http://www.ojan.org

مرکز تخصصی پردازش هوشمند
http://www.edu.pha.co.ir

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
http://www.rcii.ir

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما ارومیه
http://www.samaurmia.ac.ir

شرکت سماتک
http://www.sematec-co.com

آکادمی یاسان
http://www.yasanacademy.ir