هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره انجمن انفورماتیک ایران

افراد زیر در تاریخ 1399/10/18 برای مدت 3 سال به عنوان اعضای بیستمین هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران برگزیده شدند:

آفای ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ، رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیته انتشارات
آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتة فعالیت‌های علمی و فنی
آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار
آقای مهندس سیّدعلی آذرکار، دبیر و سرپرست کمیتة عضویت و روابط عمومی
آقای سیّد ابراهیم ابطحی، عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیتة آموزش
آقای دکتر علیرضا خلیلیان، عضو علی‌البدل هیئت مدیره
آقای دکتر علیرضا باقری، عضو علی‌البدل هیئت مدیره

بازرسان قانونی

آقای دکتر افشین نیاکان ، بازرس اصلی
آقای مهندس رضا شیرازی مفرد ، بازرس علی البدل