شماره 238 (خرداد و تیر 1397)

اشتراک :
شماره 238 (خرداد و تیر 1397)


فهرست مقاله

  • مقاله

چهارچوبی جهت انتخاب روش مناسب مدل‌سازی فرایندهای کسب و کار -محمدحسن کبیری

نقش فناوری اطلاعات در توسعۀ پایدار -سعید امامی

مروری بر الگوریتم‌های الگوگذاری در تصاویر دیجیتال -صدیقۀ اکرمی

7 گام آسان برای انتخاب سامانۀ ERP مناسب کسب و کار - پریسا رادمهر

       
 

8

26

47

60

  • گزارش

مروری کوتاه بر برخی روندهای کار آفرینی در مقیاس جهانی -ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

انتشار هشتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی

 

22

58

  • بخش ها

خبار (انجمن،ایران،جهان

دیدگاه- در باب امریۀ ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان-سیّدابراهیم ابطحی

خواندنی- بازنگری در کار (قسمت دوم)-ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ

استاندارد- معرفی مجموعه استانداردهای 5-24748 - سیّدعلی آذرکار

کتاب‌شناسی- گزارش‌های ملی و بین‌المللی در زمینۀ شاخص‌های فاوا -سیّد ابراهیم ابطحی

گوناگون- درس‌هایی در مدیریت نرم‌افزار -علی موفقی اردستانی

سرگرمی

2

33

36

52

63

70

73