فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوم، فروردین ۱۳۵۹ ، شماره ۱۰

 

مقاله:

روند جدید در نسبت کارآیی به قیمت ماشین های آی بی ام- لطف علی بخشی

 

بخش ها:

اخبار انجمن

اخبار ایران

واژه ها

اعضاء

در شورا

 

گزارش:

خلاصه مطالب ارائه شده در اولین همایش ملی انجمن– قسمت اول

گذشته و آینده کاربرد کامپیوتر در امور ساختمانی در ایران- ابراهیم بهجت

گذشته و آینده مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر– داریوش جوان