فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۱

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوازدهم، خرداد و تیر  ۱۳۶۹ ، شماره ۱۰۱

 

مقاله:

پیشگامان شمارش دودوئی

کامپیوتر و ورزشکاران

کدام شبکه کامپیوتر بهتر است؟

 

بخشها:

سرمقاله

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

 

گزارش:

کنگره منطق

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای