فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۲

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوازدهم، مرداد و شهریور  ۱۳۶۹ ، شماره ۱۰۲

 

مقاله:

پردازش موازی با ریزپردازنده ها

کامپیوتر و برق نامنظم

پایان دوره صفحه کلید؟

 

بخشها:

سرمقاله

سخن رئیس

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

سخنرانی

نامه ها

 

گزارش:

دیداری با دکتر انواری

 

واژه نامه:

حرف A

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای