فروشگاه

گزارش کامپیوتر-شماره ۱۰۳

۲,۰۰۰ تومان


دسته: .

سال دوازدهم، مهر و آبان  ۱۳۶۹ ، شماره ۱۰۳

 

مقاله:

گذری بر وضع صنعت نرم افزار در ایران

حقایق تلخ را چطور بگوییم؟

چنین گویند بزرگان

 

بخشها:

سرمقاله

سخن رئیس

اخبار انجمن

اخبار ایران

اخبار جهان

سخنرانی

نامه ها

اعضا

 

معرفی نرم افزار:

خود آموز بیسیک

 

گزارش:

سمینار هوش مصنوعی

سمینار کاربرد کامپیوتر در آموزش

گزارش فعالیت های یکساله انجمن انفورماتیک ایران

 

ترجمه یک کتاب:

نفر- ماه افسانه ای